§ 1
Klubbens navn er Kalundborg Sportsrideklub.(KBS)
Klubbens stiftelsesdato er 7. januar 2003.
Klubbens hjemsted er Kalundborg Kommune.


§ 2
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt navnlig oplære børn og unge i alt vedrørende hestens brug og pleje, på hestens præmisser og med god horsemanship.

§ 3
Ride klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4
I ride klubben kan optages børn (til 16 år), junior (16 – 18 år) og senior (>18 år) som medlemmer. Unge kan kun optages i klubben som juniormedlemmer til og med det år, hvor de fylder 18. Unge under 18 er ikke valgbare til bestyrelsen, men har, fra de er fyldt 16 år, stemmeret på generalforsamlingen. Unge under 16 år, har på generalforsamlingen, én stemme via sine fremmødte forældre. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesporten. Passive medlemmer har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre eller værge. Medlemskabet er gyldigt for 1 år ad gangen. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar.

§ 4 A
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen, men er ikke valgbare til bestyrelsen.

§ 5
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 6
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog maksimalt i 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6 A
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. (Blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens-og Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 6 B
I det af § 6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion). Der betales fuldt kontingent i karantæne-perioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantæne kan medføre bortvisning fra klubbens områder. For § 6 B og C gælder, at kontingent for indeværende periode skal betales.

§ 7
Medlemskontingentet næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent helårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar. For passive medlemmer opkræves medlemskontingentet forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar. Ved indmeldelse efter den 1. juli, betales halv kontingent. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance, samt kontingent -påløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingent satser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. (Ridehuskort, undervisning etc.)

§ 8
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 3 - 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse. Derudover vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, og sekretær. Der afgår hvert år henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer.
På ulige år Formanden, og 2 bestyrelsesmedlemmer.
På lige år afgår Næstformand og Kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter er på valg hvert år. På generalforsamlingen vælges også 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant. Revisorer og revisorsuppleant er på valg hvert år.
I tilfælde af vakance for formanden indtræder næstformanden i formandens funktion, og bestyrelsen konstituerer sig på ny. Herefter indtræder 1 af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.

Følgende grupper af mennesker må ikke sidde i klubbens bestyrelse,
 1. Etablissements ejere.
 2. Ejere og forpagtere af etablissementet, hvor klubben holder til.
 3. Generelt undervisere, dog ikke amatørtrænere.
 4. Ansatte på etablissementet.


§ 9
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. følgende dagsorden.

 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Rapport fra eventuelle udvalg.
  1. Forretningsudvalg/ kasserer – herunder økonomisk rapport.
  2. Sports/ Aktivitetsudvalg.
  3. Juniorudvalg
  4. Eventuelt
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6 A.
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

§ 10
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i bestyrelsen, - i forening, f.eks. formand/-næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse, samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingens beslutninger, der er truffet herom i medfør af vedtægternes § 11. Foreningens kasserer fører medlemsprotokol samt specificeret regnskab. Klubbens revisorer kan til enhver tid kræve at få regnskabsbilag og kassebeholdning forevist.

§ 11
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamling indkaldelse af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag forslag meddeles klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside med mindst 21 dages varsel. Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter.
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget for kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt.
Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m. m

§ 12
Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. I tilfælde af manglende medlemsfremmøde afholdes ekstraordinær generalforsamling hvor afgørelsen træffes ved simpelt flertal. Enhver ændring af vedtægterne skal via distriktet indberettes til DRF til godkendelse.

§ 13
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisor. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§ 14
Bestyrelsen skal aktivt bekæmpe brug af doping blandt medlemmerne, ligesom bestyrelsen skal have opmærksomhed på, og aktivt bekæmpe doping af ponyer og heste. Bestyrelsen kan foranledige dopingtest på enhver af foreningens medlemmer, samt deres ponyer og heste. – Jf. § 6 B & C.

§ 15
Klubbens medlemmer skal aktivt bekæmpe enhver mishandling eller misbrug af ponyer og heste. Misbrug og mishandling af ponyer og heste medfører øjeblikkelig eksklusion af klubben, samt øjeblikkelig bortvisning fra klubbens område. Derudover vil misbrug og mishandling af ponyer og heste medføre anmeldelse til Dansk Ride Forbund, samt til offentlig myndighed. - Jf. § 6 B & C

§ 16
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 17
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ride sportslige aktiviteter indenfor distrikt 4 under DRF.