Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i henhold til loven. Dagsorden godkendes.

 

Ad 1 Valg af dirigent og referent

Dorte Holck vælges som dirigent

Lone Hansen vælges som referent

 

Ad 2 Bestyrelsens beretning

2017 har været et godt år for Kalundborg sportsrideklub. Der har været en god stemning, særligt har vores arrangementer været præget af en hyggelig stemning. Vi har haft mange små arrangementer gennem hele året. Blandt andet fastelavn, 2 aftenstævner, Kalundborgmesterskabet.

Den sidste halvdel af 2017 har vi drøftet klubbens fremtid, om klubben skulle bestå i nuværende form. Bestyrelsen ser frem til denne afgørelse til denne generalforsamling. Bestyrelsen gør opmærksom på at der er gode muligheder for at præge klubben, så har man en god ide er der rig mulighed for at få denne ide gennemført, men man er selv nød til at bidrage med en indsats.

Medlemstallet for klubben er meget varierende. Sidste år var der ca 68 medlemmer og i år er der indberettet ca 40. Årsagen til at medlemstallene veksler er på grund af nye medlemmer fra rideskolen melder sig ind, men får hurtigt meldt sig ud igen. Vi må konstatere at vi har en kernegruppe af medlemmer på ca 40. Det sidste halvår af 2017 har klubben ikke været aktive i forhold til at få nye medlemmer, da der har været tvivl om klubbens fremtid. Men såfremt klubben fortsat består efter generalforsamlingen skal vi i gang igen med at få nye medlemmer.

 

Ad 3 Det reviderede regnskab

Det reviderede regnskab fremlægges og godkendes.

 

Ad 4 Budget for 2018

Forskellige scenarier for budget fremlægges. Såfremt vi ikke fortsat har fællesspisning, stævner mv vil klubben ikke kunne eksistere. Der skal indtjenes omkring 10.000 kr. Det forventes at fortsættes nuværende engagement som 2017 vil klubben fortsat have en god økonomi.

Der afsættes fortsat penge af til tilbagebetaling af medlemstilskud.

Der forsåles at rytterstuen afskrives over en 10 årig periode.

Regnskabet godkendes.

 

Ad 5 Fastsættelse af kontingent

Kontingent er på 375 kr – dette fastholdes.

I mange klubber skal rytterne ”levere arbejdskraft” som en del af sit medlemskab af klubben. DVS at rytterne skal deltage med arbejdskraft til klubbens arrangementer for at kunne stille op til stævner for klubben. Dette skal man ikke som medlem af KBS, hvilket fastholdes, da dette er et aktiv for rytterne, da mange ryttere ikke har tid til at levere denne arbejdskraft.

 

Ad 6 Indkommende forslag

Klubbens fremtid: Der melder sig 6 personer der ønsker at deltage i dels bestyrelsesarbejde og dels er der enkelte der gerne vil deltage med konkrete enkle praktiske opgaver. Det besluttes at klubben fortsætter i nuværende form.

§10 i vedtægterne omhandlende beløbet som kassereren kan disponere over hæves til 10.000 kr grundet klubbens konto i jyske bank er ændret fra en alm. Konto til en erhvervskonto. Vedtages.

 

Ad 7 Valg af formand

Pia Larsen vælges

 

Ad 14 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Lena Gønnemose

Annika Mikkelsen

Stine Lindquist

Sille Rune Lindquist

Betina Brændholt

Bestyrelsen får mandat til at konstituere sig ved næstkommende bestyrelsesmøde.

 

Ad 15 Eventuelt

Rideskolenyt: Dorte overvejer at nedlægge rideskolen i nuværende form og i stedet for lave parter på ponyerne, hvor der fortsat vil være faste undervisningsdage.

Toilet/vand i rytterstuen: Der nedsættes et udvalg af Jimmi Bonde, Erik (nabo), Lone, Tommy og KBS til at få lavet toiletforhold/vand i rytterstuen. KBS yder et tilskud på 5000 kr.

Nabo Erik: Vil fortsat gerne låne sin mark til p-plads ved stævner, men ønsker at der er parkeringsvagter, således at der ikke holder trailere inde på hans gårdsplads. Der henstilles til at alle overholder fartgrænserne, da der køres alt for stærkt på grusvejen. Såfremt to biler møder hinanden på grusvejen skal der tages hensyn og ikke køres ude på hans mark.

 

Priser:

Dorte Holck for en stor indsats overfor rytterne og evnen til at føre rytterne helt til tops.

Årets mest vindende Rytter: Mayse Bonde

Lena Grønnemose, Inge Rasmussen og Victor Holck var med i kapløbet

Årets talent: Victor Holck

Stor tak til alle forældrene for deres opbakning.

Spring:

Spring trænger til renovering. Claus opfordrer til at alle deltager.

Eliteryttere:

Opfordre til at der arbejdes for at rytterne kan få tilskud til transportudgifter, da mange stævner foregår i Jylland. Annika vil undersøge dette nærmere om der kan søges igennem Kalundborg kommune.

Der takkes for et godt møde og gode kager.

 

Referat af bestyrelses møde den 6/3-17

Referat af Bestyrelses møde i Kalundborg Sportsrideklub den 6/3-17

Tilstede

Pia Larsen, Annika Mikkelsen, Lone Hansen ( Ref.) , Frederik Døj Larsen, Heidi Seibæk

 1. Præsentation af den nye bestyrelse og konstituering af denne.

Pia orienterer endvidere om ansvar som repræsentanter for foreningen, herunder tavshedspligt

2.Bank

Adgang til bank kontoen – Pia orienterer.

Alle bestyrelses medlemmer skal i Jyske Bank og underskrive samt legitimere sig..

3. Støtteforeningen

Denne indkaldes til møde med bestyrelsen mandag den 20/3-17 kl 19.30 i rytterstuen – vedrørende planer for rytterstuen.

4. Rytterstuen

Folke oplysnings udvalget var ude at besigtige rytterstuen den 6/2.

Der er kommet svar tilbage indeholdende forslag til tiltag, som man forventer skal være i orden for at man evt skulle kunne imødekomme en ansøgning om tilskud.

 

Efterfølgende har der været tilsyn af en tømrer, som har ræssoneret, at rytterstuen udmærket kan renoveres.

KBS pauserer derfor i øjeblikket ansøgning om tilskud fra Folke Oplysningen, og Støtteforeningen For KBS engageres til at finde muligheder/Sponsorater.

5. Evt.

KBS arrangerer en Fælles Arbejdsdag.

Det bliver søndag den 9. April 2017 fra kl 10-ca 16.

Der vil blive listet konkrete opgaver ud, som man kan melde sig på.

En sikker opgave er at bære spring materiel ud – herunder evt maling af det som trænger.

Køre affald væk

Rydde området.

Klippe buske og andet der trænger.

KBS køber ind til frokost.

Der kommer særskilt opslag/Begivenhed om dette – således at man kan tilmelde sig der aht frokost indkøb.

 

Næste Bestyrelses møde er den 20/3-17 kl 19.30 i rytterstuen med tilstedeværelse af støtteforeningen for KBS.

Ref. Lone Hansen

 

Generalforsamling 2017

Generalforsamling Kalundborg Sportsrideklub den 25/2 2017

Dirigent Mette Elmelund.

Referant: Lone Hansen

Ad1: Bestyrelsen aflægger beretning

Bestyrelsen besluttede i 2016 at satse på de nye ryttere i klubben igennem fællesspisning, små klubarrangementer. Endvidere at støtte op om den eksisterende rideskole.

Medlemstallet er steget markant. Vi har ikke set så højt et medlemstal siden 2012.

Der har været en stor vandskade i rytterstuen. Rideklubben har ansøgt om støtte fra folkeoplysningen omkring renovering. Der har været besigtigelse og udvalget er kommet med anvisninger om hvad rideklubben skal gennemføre for at kommei betragtning til 120 000 kr. Dette vil være et indsatsområde for den kommende bestyrelse.

Bestyrelsen takker rytterne for et godt år. Stor tak til Dorte og Claus Holck. Tak til Lisbeth for hendes store frivillige indsats.

Vi skal sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer Mette og Helle. Tak for et godt samarbejde og for jeres indsats.

Ad2 Det reviderede regnskab

Godkendes

Ad3: Budget 2017

Godkendes. Der mangler blot at indsætte el-udgifter.

Ad4: Fastsættelse af kontingent.

Nuværende kontingent på 375 kr årligt fastholdes.

Ad5: Støtteforening

Der besluttes at lave en støtteforening. Støtteforeningens formål er at støtte rideklubben. Hvis man rider men ikke er aktiv i stævner kan man få et medlemskab på 220 kr årligt.  Hvis man blot ønsker at være en del af støtteforeningen kan der indbetales det beløb som man ønsker.

Kassere af støtteforeningen: Lisbeth Hansen

Øvrige medlemmer: Laura Holck, Dorte Holck, Astrid Hool Meier, Lotte Hammen.

Ad6: Valg af formand.

Pia Larsen genvælges

Ad7: Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Frederik Døj Erforth Larsen

Heidi Seibæk

Ad8: Suppleanter

Maja Hybel

Ad9: Valg af 2 revisor

Monica Christensen

Birgit Andersen

Suppliant: Lisbeth Hansen

Ad10: EVT

Fejring af Klubmester Lena Grønnemose, Victor Holck, Laura Brehm og Laura Holck. Rideskolemester: Belinda

Mest vindende rytter 2016: Lena Grønnemose

Årets Fighter: Sigrid

Årets talent: Mayse

Gaver til ryttere fra Dreamteam

Generalforsamling 2016

 Generalforsamling søndag den 31/1-16

Dirigent ; Mette Elmelund
Referent ; Lone Hansen

Ad 1: Bestyrelsens beretning for 2015
Det har været et hårdt år. De første 7 måneder af bestyrelsens arbejde gik med at samarbejde med Kalundborg kommune, da en anonym meddeler havde sået tvivl om klubbens regnskaber og antydet at klubben havde rod i økonomien. Kalundborg kommune har godkendt regnskaberne.

Det har været vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen i klubben. Dette skyldes at vi for to år siden havde udarbejdet en kontrakt med hjælp fra Dansk rideforbund som Kalundborg kommune ikke kunne godkende. Men da kommunens regnsskaber er bagudrettet og klubbens regnskab er forudbetalt, så var klubben begyndt at udbetale husleje til nuværende lejer ud fra den forhandlet kontrakt. Klubben havde i midlertidig lavet en klausul på at såfremt Kalundborg kommune ikke kunne godkende kontrakten, skulle pengene tilbagebetales. Vi forsøgte igennem forhandling at få pengene tilbage fra nuværende lejer, som pengene var udbetalt til. Men dette lykkes ikke. For at redde klubben gik Dorte og Claus Holck ind og støttede klubben økonomisk og på den måde hjalp klubben med at tilbagebetale pengene til Kalundborg kommune. Alt i alt drejer dette sig for rundt regnet 30.000 kr.

Klubben har set en nedgang i medlemstallet. Årsagen til dette skal findes i at rideskolens aktiviteter er så lav.

Fremadrettet kommer Dorte og Claus tilbage i efteråret 2016. De vil satse på rideskole, stævner og det nystartet Dreamteam. Klubben vil støtte disse aktiviteter.

På trods af vanskeligheder afholdte klubben Kalundborgmesterskaber. Dette blev en stor succes med over 100 starter.

Tak til bestyrelsen for et stort arbejde året igennem.

Stor tak til Dorte og Claus Holck der på alle møder har hjulpet klubben i en svær tid.

Tak til Tove Christiansen for hjælp ved stævner.


Ad 2: Det reviderede regnskab fremlægges V Birgit.
Regnskabet godkendes.
Der kommer spørgsmål til budget for 2016, eks om man kan øge overskud fra bod ved stævner.
Der er snak om hvilke muligheder der er for at afholde stævne/ stævner i det første halve år i 2016, men konklusionen er at vi venter til Dorte og Claus Holck er tilbage igen.

Ad 3: Fastsættelse af kontingent.

Fastholder nuværende kontingent.

Ad 4: Indkomne forslag
Vedtægtsændring i forhold til antal af medlemmer i bestyrelsen. ( Dorte)
Det foreslås at bestyrelsen kan bestå af 3-5 medlemmer, og der dernæst kan tilføjes nødvendige udvalg i forhold til det der kan være behov for, hvor et antal personer kan deltage på mindre bindende vilkår end det at være bestyrelses medlem.
Bestyrelsen vil helst have minimum 5, men det kan i en periode accepteres med 3, såfremt der tilknyttes relevante udvalg i forhold til klubbens aktiviteter.
Forslaget godkendes.

Relevante udvalg; 

Sponsor udvalg; 
Dorte Holck
Lisbeth Hansen
Tommy Hansen

Aktivitets/ stævne udvalg:
Frederik Døj Larsen
Mille Holck
Astrid Meier
Sara Brinkmann

Rideskole udvalg ;
Dorte Holck 
Annika Mikkelsen
Kristine Larsen 
Benita Berntsen
Der er åbent for yderligere medlemmer i de forskellige udvalg.

Ad 5: Valg til bestyrelsen
Formand Pia Larsen er på valg
Modtager genvalg

Næstformand Lone Hansen er på valg
Modtager genvalg.

Kasserer Birgit Andersen er på valg.
Forslag Kristine Larsen som kasserer;
Vedtaget.

formand og næstformand godkendes.

2 suppleanter;
Anette Rasmussen 
Frederik Døj Larsen

Revisor;
Birgit Andersen
Carina Clausen 

Revisor suppleant ;
Sara Brinkmann

Evt. ;
Dorte Holck annoncerer Dream Team Riders som en underdel af KBS.
Der har været kontakt til lokale virksomheder om sponsorater, som gør at der er skaffet økonomisk grundlag for 10 ryttere. Disse vil få undervisning af professionelle undervisere. Projektet er et nonprofit projekt.
Sponsorer er; 
Kalundborg Flytteforretning
Novo Nordisk
Horze

Der vil være første møde onsdag den 3/2 kl 14.30 med trænere og journalist, med præsentation af ryttere, på adressen Sønderstrandsvej 25, 4400 Kalundborg.
Herefter præsenteres rytterne, og der uddeles sponsor gaver i form af jakke fra Horze til hver rytter, hestebolsjer, magasin, strømper. Hver rytter præsenterer sig selv kort.

Bestyrelsen takker for et godt møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 9/12-15

Bestyrelsesmøde KBS 9/12-15
Tilstede
Pia, Mette, Helle, Lone, Birgit, Dorte Holck
Referent ; Lone

Punkt 1.
Godkendelse af referat.
Godkendt

Punkt 2.
Fastsættelse af dato for general forsamling og fastelavn.
General forsamling bliver søndag den 31.januar kl 11-13.
Sted - Tømmerup skole, stedet skal lige verificeres.
Fastelavn ; vi spørger junior udvalget, om det er noget de kunne have lyst til at være tovholdere på det, og sætte en dato.

Punkt 3.
Kontrakt forhandlinger.
Kontrakten gennemgås, og godkendes med ændrede datoer.

Punkt eventuelt.
Ingen emner.
Næste møde er general forsamling søndag den 31. Januar 2016Referat af bestyrelses møde i KBS den 12/11-15

Tilstede ; Pia, Helle, Mette, Lone

Ordstyrer : Pia

Punkt 1. referent – Lone

Punkt 2. Evaluering af KBS mesterskabet / stævnet ;

                Fint afviklet stævne med stor tilmelding. Der laves noget om i forhold

                til DRF Live.

                Der foreslås opdeling af hest og pony.

                Der skal kigges på opsætningen på DRF Go, således at der

                eksempelvis er en opvarmings klasse/    

                kvalifikations klasse, og dernæst Mesterskabs klassen.

                Ryttere må påregne ventetid.

                Der har været mange henvendelser siden, og aktivitet på FB siden.

Punkt 3. Pia har haft flere henvendelser på ridehus kort. Bestyrelsen vedtager,

                at Tove får penge for Ridehuskort.

Punkt 4. Julearrangement. Helle spørger Tove, og hører om vi skal holde noget

                 sammen.

Punkt 5. Fastelavn. Planlægning af dato og arrangement.

                Forslag ; Søndag den 31. Januar 2016 – med udklædning, lidt

                spring/dressur – og derefter

                Generalforsamling.

                Indkaldelse til Generalforsamling skal så være ude senest 1. uge i

                december.

Punkt 6. Vi har en kasserer post der skal gives videre.

                Pia og kasserer Birgit sætter sig, således at Pia er sat ind i arbejdet

                 mhp at overlevere posten til ny Kasserer.

Punkt 7. Indkomne forslag.

                Der er kommet mail fra Søren.

                 Konklusion på ridehus bund ;

                 Penge for 2015 overføres til 2016, således at der kan ske en større

                  renovering i 2016.

Møde struktur for bestyrelses møder ; Møderne annonceres på hjemmesiden og FB.

Afholdelse sker i klub lokale.

Der skal være dagsorden, og referat lægges på hjemmesiden.

 

 

referat generalforsamling 2015

Generalforsamling Kalundborg Sportsrideklub den 22/2 2015

Dagsorden:

1.      Valg af Dirigent

2.      Bestyrelsen aflægger beretning

3.      Det reviderede regnskab fremlægges

4.      Budget for det kommende år

5.      Fremtid for klubbens hestetrailer

6.      Fastsættelse af kontingent

7.      Venskabsklub med Kastaniegaarden

8.      Fejring af klubmestre

9.      Bestyrelsens sammensætning

10.  Indkomne forslag

11.  Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent:

Mette Elmelund vælges.

Ad 2 Bestyrelsen aflægger beretning v/ formand Pia Larsen

Det har været et hårdt år for KBS på mange områder. Vi har haft nedgang af medlemmer, vi har været nød til at aflyse stævner pga for få tilmeldinger og der har været diverse kontroverser som rideklubben er blevet trukket ind i og som har fjernet noget af fokus fra vores kerneområder. Generelt er det som helhed nogle vanskelige år for ridesporten, mange klubber på Vestsjælland har været nødsaget til at aflyse aktiviteter. Aflysninger af stævner koster dyrt for klubben og derfor er vi som bestyrelse blevet forsigtige i år, vi har ikke planlagt store stævner i år, men blot valgt at fokusere på små aktiviteter for rideskoleeleverne og klubmedlemmerne. Vi vil gerne invitere klubmedlemmer til at komme med forslag til fremtidige aktiviteter.

Om 1 ½ år kommer Dorte og Claus tilbage og bestyrelsen vil i den forbindelse sidst på året invitere til dialogmøder omkring overgangen fra en bestyrer af rideskolen til en anden.

Bestyrelsen takker for et godt samarbejde med Tove i det daglige arbejde, tak for hjælpen med at sætte det nye hegn op omkring dressurbanen. Tak til Dorte og Claus for samarbejdet omkring større ting/forbedringer.

General debat:

Der stilles spørgsmål til klubbens aktivitetsniveau, da flere medlemmer ønsker flere stævner. Bestyrelsen ønsker også flere aktiviteter og inviterer medlemmerne til at komme med forslag til fremtidige aktiviteter.

Der er en general utilfredshed med at klubben har været nød til at aflyse planlagte stævner blandt andet Kalundborgmesterskabet og fastelavnsstævnet. Bestyrelsen forklare dette med at der ikke har været nok deltagere til at kunne afholde de planlagte stævner. Hvis klubben havde gennemført ex Kalundborgmesterskabet ville det have betydet at klubben havde fået et stort underskud.

Der stilles spørgsmålstegn ved om klubben opslår diverse stævneaktiviteter for sent. De planlagte stævner er planlagt et år i forvejen og slåes op på DRF GO 1 måned før. Klubben vedkender at Rideskoleaktiviter er opslået for sent.

Ad 3 Det reviderede regnskab fremlægges v/ kasserer Birgit Andersen

Regnskabet godkendes

General debat:

Der stilles spørgsmålstegn ved årsagen til at elregningen er faldet fra 20400 iflg kontrakt til 4700 kr i dette års regnskab. Sidste år begyndte man at aflæse el via en bimåler.

Vi kan konkludere at det er glædeligt at elregningen er faldet. Årsagen til dette fald kan være svært at svare konkret på. Men vi kan gisne om at det samlede aktivitetsniveau er faldet, blandt andet med færre opstaldere samt færre rideskolehold. Yderligere har de nye lejere af matriklen haft stor fokus på at spare på eludgifterne, blandt andet med kun at tænde for noget af lyset i ridehallen.

Desuden må vi konkludere at ”den gamle” beregning af el iflg kontrakt har været sat for højt i forhold til det faktiske strømforbrug som klubben har på nuværende tidspunkt. Om det faktiske strømforbrug de tidligere år har passet i forhold til det betalte beløb, kan bestyrelsen ikke svare på, da vi ikke har fået en konkret strømopmåling tidligere.

Følgende forslag:

Forslag om separat måler i ridehuset fremsættes. Bestyrelsen indkøber en og får den sat op. Ejer godkender forslaget.

Ad 4 Budget for det kommende år v/ kasserer Birgit Andersen

Det kommende års regnskab forelægges og godkendes.

Ad 5 Fremtid for klubbens hestetrailer

Der er hul i bunden, fortil, siderne er defekte, og taget er løst. Der skal laves for minimum 20000kr. Traileren er dyr i det samlet budget for klubben og lejeindtægterne for traileren kan ikke dække udgifterne til reparation, forsikring og vægtudgift. Bestyrelsen foreslår at traileren afhændes.

Generel debat:

Forslag er at den sælges for højest bydende, som beset og uden ansvar.
Gert foreslår at han køber den, med forbehold efter at have set den efter. Han vil efter reparation stille traileren til rådighed for klubbens medlemmer.
Konklusion: Bestyrelsen vil undersøge sammen med Gert om han kan købe den og i så fald hvilke rammer der skal være for en sådan aftale. Bestyrelsen vil undersøge om en af de lokale forhandlere vil give favorabel leje pris af en trailer, hvis man er medlem af KBS. I så fald der ikke kan laves en aftale med Gert vil traileren blive solgt for højest bydende som beset og uden ansvar.


Ad 6 Fastsættelse af kontingent.

Der indkommet et forslag fra en af klubbens medlemmer om at man opdeler kontingentet i tre forskellige dele:

Rideskolekontingent, hvor man betaler kontingent til KBS per månedsbasis og så længe man er en del af rideskolen

Partkontingent: Der betales fuldt årlig kontingent som andre medlemmer af klubben

Alm kontingent: Alm betaling af årlig kontingent.

Bestyrelsen kan ikke anbefale dette, da det vil kræve stort arbejde af kasseren.

Generel debat:

Generalforsamlingen er ikke tilhænger af forslaget.
Der kommer i midlertidig forslag om at hæve årskontingent til 350,- kr, gældende fra 2016.
Dette forslag godkendes.

Ad 7 Venskabsklub med Kastaniegården.

Leder og ejer af Kastaniegården Lone Pockendal har rettet henvendelse til KBS med forespørgsel om Kastaniegården og KBS kan blive venskabsklub. KBS har flere gange brugt Lone Pockendal som underviser i ryttermærker. Bestyrelsen kan umiddelbart kun se fordele i et sådan venskab idet vi kan få mere gang i ryttermærkeuddannelsen.

General debat:

Generalforsamlingen godkender et venskab med Kastaniegården. Bestyrelsen vil undersøge om det er muligt i forhold til DRF´s regler

Ad 8 Fejring af klubmester.

Klubmester i dressur for hest er Kimmi Sofia Hjort. Hun kan desværre ikke være tilstede i dag.

Klubpokalen er blevet væk, bestyrelsen vil undersøge om den kan fremskaffes ellers vil der blive indkøbt en ny.

Rideskolemester er Naja, som desværre ikke kunne være tilstede i dag

Ad 9 Bestyrelsens sammensætning

Formand: Formandskabet er altid på valg. Pia, som er formand har et år tilbage i bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem: Gert er på valg ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem: Helle er på valg og ønsker genvalg

Helle genvælges og ind i bestyrelsen træder også Mette Elmelund, Annika Mikkelsen og Karin.

Revisor: Kristine Byrialsen Larsen

Alle vælges enstemmigt og bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde.

Generel debat:

Der er en generel splittelse i generelforsamlingen i forhold til bestyrelsen arbejde i det forgangne år. Særligt Søren Christensen er meget utilfreds med følgende:

1)Stævner som iflg ham bliver slået for sent op, og iflg ham de forkerte steder, stævner der bliver aflyst, toiletforhold og elregningen. Formanden tager ansvar for kritikpunkterne bliver bedre belyst det næste år. Der vil blive nedsat et toiletudvalg.

2)Yderligere en utilfredshed med at terrassen foran rytterstuen ikke kan betales. Søren som er lejer af matriklen har selv betalt for terrassen. Formanden giver udtryk for at klubben ikke har penge til at betale terrassen. Søren tilbyder en afdragsordning, men en klub kan ikke stifte gæld. Bestyrelsen undersøger igen om dette kan lade sig gøre.

Andre i generelforsamlingen blandt andet Dorte og Claus Holck og Frederik Larsen synes at der er sket mange forbedringer i løbet af årene.

Ejere Dorte og Claus Holck er enige i at toiletforhold skal forbedres og vil gerne bistå med en kortlægning af at bedre toilletforholdene.

Konklusion:

Der er nogle fraktioner, som af generelforsamlingen opleves ubehagelige, stridighederne skal bilægges, og der skal sættes nogle datoer på de evt forskellige opgaver som skal/ kan udføres.

AD 10 Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogle rettidige forslag.

 Ad 11 Eventuelt

Der spørges ind til juniorudvalget, der savnes deltagelse i udvalget. Annika vil som en del af bestyrelsen gå ind og supplere i juniorudvalget.

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014

Søndag d. 9. marts kl. 14:00

på Istebjerg Ridecenter.

 

Dagens agenda

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget for kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
  • Pia Larsen – ønsker genvalg                                                      
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer                             
  • Lone Hansen – ønsker genvalg                           
  • Birgit Andersen – ønsker genvalg                        

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  • Karina Clausen                                   På valg
  • Marianne Berthing                             ønsker ikke genvalg
 2. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  • Preben Magnussen                           ønsker ikke genvalg
  • Kamilla Larsen                                    ønsker ikke genvalg
  • Liselotte Zachariassen (suppleant) ønsker ikke genvalg
 1.  Eventuelt.

 

 

Referat:

Ad 1: Valg af diregent: Pia Larsen

Ad 2: Bestyrelsen aflægger beretning, ved Formand Pia Larsen:

I klubben har vi i det daglige arbejde fået nye samarbejdspartnere idet Familien Holck valgte at leje deres hovedhus ud til Tove og Søren Christensen. Bestyrelsen har oplevet at den nye familie er faldet godt til og bestyrelsen oplever at der i det daglige har været et godt samarbejde. Der er en oplevelse af at særlig Tove, der driver rideskolen har sat sit eget fineraftryk på stedet, og det glæder bestyrelsen Tove har stor fokus på den grundlæggende rytteruddannelse. Yderligere har familien ydet en stor indsats i forhold til at hjælpe og organisere diverse stævner.

Den seneste tid har vi set en lille tilgang af nye ryttere i klubben. Dette er glædeligt, da der ellers har været en del udmeldelser af klubben.

Ved vores årlige begivenhed Kalundborg mesterskabet har vi oplevet en fremgang af ryttere der ønsker at deltage i stævnet. Vi kunne endnu engang se at ryttere fra KBS endnu i år gjorde sig godt gældende. Vi har dog set nogle problematikker i forhold til opbygning af stævnet, blandt andet på springsiden. Dette vil vi i bestyrelsen arbejde for at få ændret.

Klubmesterskabet valgte vi at udskyde 1 år frem, da rytterne i klubben endnu er for unge og usikre.

Vi har i det forgangne år investeret i flere spring samt et nyt festtelt. Planen er at dette festtelt skal kunne udlejes af medlemmerne i klubben. I det næstkommende år vil klubben spare endnu flere penge op, til indkøb af flere spring.

I fremtiden vil vi åbne op for facilitets kort. Dette betyder at klubbens medlemmer kan benytte sig af klubbens lejede faciliteter, dvs ridehuset og de to udendørs baner. Som noget helt nyt er nu muligt at have eksterne trænere.

I det forgangne år har forhandlet ny lejekontrakt med Dorte og Claus Holck. Vi har valgt på en række områder at forsøge at forenkle kontrakten. Der ud over vil vi i fremtiden genforhandle lejekontrakt årligt.

Det næst kommende år vil vi som klub afholde tre stævner samt afholde dressur – og springkursus.

Ad 3: Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse:

Regnskabet godkendes uden kommentar.

Ad 4: Budget for kommende år:

Der er ikke planlagt større investeringer.

Ad 5: Fastsættelse af kontingent:

Der sker ingen ændringer af kontingent

Ad 6: Behandling af indkomne forslag:

* Seddel op på rideskolen med bestyrelsen med fotos og tlf nr.

* Forslag om at tage nyere ryttere med til stævner for at fornemme atmosfæren.

Ad 7: Valg af formand:

Pia Larsen er genvalgt

Ad 8: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Lone Hansen – genvalgt

Birgit Andersen – genvalgt

 

Ad 9: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Ad 10: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Revisorer: Mette Elmelund, Jonas Christensen

Ad 11: Eventuelt.

Intet under eventuelt

Referat fra generalforsamling 24. februar 2013

Generalforsamling 2013

Søndag d. 24. februar kl. 14:00

på Istebjerg Ridecenter.

 

Dagens agenda

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget for kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
  • Pia Larsen                                          
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  • Karina Fisker    Ønsker IKKE genvalg                       
  • Lone Hansen                        
  • Birgit Andersen                    
  • Gert Østergaard Ønsker genvalg
  • Elsa Magnussen Har ønsket at træde ud af bestyrelsen
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  • Karina Clausen     På valg
  • Marianne Berthing ønsker ikke genvalg
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  • Preben Magnussen  ønsker ikke genvalg
  • Kamilla Larsen       ønsker ikke genvalg
  • Liselotte Zachariassen (suppleant)          ønsker ikke genvalg
 1.  Eventuelt.
  • Info fra Dorte og Claus og Mille
  • Uddeling af diverse vandrepokaler


 

Referat

 

1) Valg af dirigent

Dorte Holck blev valgt – Dejligt at se så mange til fastelavnsstævnet, ærgerligt at der er så mange der har  valgt at tage hjem i stedet for at komme til generalforsamling. Men velkommen til dem som deltog.

2) Bestyrelsen aflægger beretning

Kort status:

Det har været et ”hårdt” år, da der har været nedgang i tilgangen af rideskoleelever, hvilket vi kan mærke i klubben, da vi derfor ikke får så mange nye medlemmer. Mange nye rideskoleelever glemmer også at melde sig ind i klubben.
Årsagen til nedgangen af medlemmer i klubben skal nok findes i dels svingende opbakning fra Rideskolen, dels dårlige transportmuligheder til rideskolen og sidst den økonomiske krise.

Lige nu har vi en del ældre talentfulde ryttere, som naturligt skal i gang med nye udfordringer i deres liv (uddannelse) og derfor inden for nær fremtid vil forlade klubben/rideskolen. Til gengæld giver det plads til yngre ryttere der skal i gang med at udvikle deres talent. Dette er en naturlig cyklus, men det betyder også at vi ser at den næst kommende periode vil være en opbrydningsperiode, men også en periode hvor nye ting i klubben kan ske.

Gode undervisere:

 Vi har nogle meget kompetente undervisere i både Dorte og Mille, som begge er gode til at undervise på forskellige niveauer.

Vi vil gerne sige tak til hele familien Holck for at være åben og imødekommende. Dejligt at se hele familien er så involveret i klubben. Dejligt at I vil åbne Jeres hjem for både Klubben, opstalderne der har deres daglige gang på ridecenteret og de rideskoleelever der kommer en gang om uge.

Farvel til 3 fra bestyrelsen:

Der er desværre 3 fra bestyrelsen der har valgt at trække sig i forbindelse med denne generalforsamling.

Karina Fisker som har været sekretær i bestyrelsen i rigtig mange år. Med sit store overblik har hun været igangsætter og tovholder i klubbens aktiviteter.

Elsa Magnussen, som har været bestyrelsesmedlem det sidste år, stopper før tid, da hendes datter stopper med at ride, for at koncentrere sig mere om hendes gymnastik. Elsa har med sit gode humør sørget for en god stemning i bestyrelsen

Marianne Berthing, som tidligere har været formand, bestyrelsesmedlem og det sidste år været suppleant. Mariannes har været en stor kapacitet da hun er den ii bestyrelsen som har haft størst viden inden for ridesporten. Ved tvivlsspørgsmål ved stævner o.lign har vi trukket på Mariannes viden..

Tak til samarbejdet til de 3 I vil blive savnet af både bestyrelsen og fam. Holck.

Aktiviteter i klubben:

I løbet af året har vi søsat mange aktiviteter.

Kalundborg Mesterskabet blev afviklet med stor succes, og i 2013 er det det vi vil have mest fokus på. Det var rart at se alle de folk ude fra der kom og bakkede op om stævnet. Tak til Novo Nordisk som hjalp med at sponsere nye spring til klubben. Kirsten fra Ridehuset om sørgede for præmierne til stævnet, og som har tilkendegivet at hun ligeledes vil hjælpe i 2013.

Klubben har 10 års jubilæum i 2013, og pt. arbejder Dorte og Pia (formanden) på hvordan dette skal fejres. Det vil umiddelbart blive afholdt som Showstævne, som vil blive afholdt når vi når lidt over i den varme periode, mere info vil være at finde på hjemmesiden.

Det var meningen at vi ville havde afholdt ryttermærker 1 og 2. Vi havde allieret os med en dygtig underviser som sammen med et par af de store ryttere, skulle havde undervist de mange små/nye ryttere, men pt. er der ikke grundlag for at oprette disse hold. Hvis der kommer behov for ryttermærker vil vi tage det op i bestyrelsen.

Vi har ikke planlagt de store stævner i 2013. Fokus i år bliver. Jubilæum show og Kalundborg mesterskabet

Årets ven / forældre:

Pga. den store nedgang i rideskoleeleverne, har vi valgt at det er svært at udpege en der har gjort noget godt både barn som voksen da rideskoleeleverne ikke kender hinanden så godt.

Dygtige ryttere i klubben:

Selv om der har været nedgang i medlemstallet, skal vi ikke glemme at vi har nogle ryttere der ikke har deres daglige gang på rideskolen, som rent faktisk har gjort det rigtig godt. Alle ryttere der stiller op til stævner ude i andre klubber, skal huske at melde deres resultater ind til KBS, hvilket der er et par stykker der har gjort. Den rytter som har fået det bedste resultat er Nikoline Christensen. Vi i bestyrelsen vil gerne sige tillykke til hende og håber at hun vil få lige så gode resultater i 2013.

 

3) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse


Regnskabet blev gennemgået – Klubben kommer ud med et overskud på ca. 12.000 kr. Hvilket er rigtig flot. Den store post i 2012 har været vedligeholdelse af klubbens trailer, som har været igennem den helt store serviceeftersyn, men nu skulle den være 100% klar til at komme til at blive udlejet.

Vi skal måske tilbage betale lidt til Kalundborg Kommune, men de har endnu ikke opgjort deres regnskab, så beløbet kendes endnu ikke, men vi regner med at det max er et par tusinder der skal returneres.

4) Budget for kommende år


Er ikke udarbejdet, men vil blive fremlagt for bestyrelsen på et af de førstkommende møder

5) Fastsættelse af kontingent

Der bliver ikke ændret i kontingentet

6) Behandling af indkomne forslag

Klubben havde ikke modtaget nogle forslag – Punktet udgår.

7) Valg af formand

  • Pia Larsen tager endnu et år, men forventer at stoppe i 2014                            

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Camilla Hansen
  • Jane Christensen                                 

9) 2 suppleanter til bestyrelsen

  • Karina Clausen      
  • Helle Jensen

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

  • Anika Mikkelsen
  • Trine Weber
  • Det blev ikke fundet en revisorsuppleant.

11) Eventuelt

Info fra fam. Holck:

Dorte vil gerne sige at hun er glad for at der er så mange søde børn. Dem der er her virker som om de gerne vil lære noget. De er gode til at tage sig af hestene, og gode mod hinanden.

Dorte skulle udnævne den rytter i Dressur der har gjort det bedst i 2013. Her vil hun gerne fremhæve Frederik Larsen, som startede med at ride for nogle år side. For lidt over et år siden fik han helpart på Bodyguard (en af Dortes heste), og har efterfølgende sammen med hans mor været ude og finde en sød hoppe som han nu rider på. Frederik har rykket sig rigtig meget i hans ridning, og Dorte føler at hun kan presse Frederik i hans ridning, så hun er sikker på at han nok skal komme langt med ridningen.

Mille skulle udnævne den rytter i spring der har gjort det bedst i 2013. Her vil hun gerne fremhæve Rikke Hansen. Rikke kommer ude fra og derfor ser Mille ikke hvordan hun rider i det daglige. Men har hun rettet noget på hendes ridning i den ene uge, kan hun se at hun tænker over det i den næste uge. Hun kommer altid med en ren hest (hvid og pæn ordnet). Rikke hører altid efter hvad der bliver sagt, og er altid glad og smilende.

Uddeling af diverse vandrepokaler:

Klub pokal – Dressur:      Frederik Larsen
Klub pokal – Spring:        Katrine Fisker Petersen

Rideskole pokalerne blev ikke uddelt, da der ikke var nogen der stillede op til stævnet i 2012, men vi håber at kan dele dem ud igen til næste år.

Tillykke til de 2 vindere

 

Tak for et god ro og orden til alle

 

 

Referat fra generalforsamlingen d. 29. januar 2012

Generalforsamling 2012
Søndag d. 29. januar kl. 15:00
på Istebjerg Ridecenter.

 


 

 

 1. Valg af dirigent
  Dorte Holck blev valgt
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
  Det har været et godt år, hvor vi efterhånden har fået styr på rigtig mange ting, og har fået overskud til at lave lidt flere aktiviteter for medlemmerne.

·         Der kan bla. Nævnes at vi har gennemført ryttermærke 3 og 4

·         Der er afholdt et par småstævner

·         Den gamle rytterstue er taget ned

·         Vi har fået et toilet

·         Vi kan mærke at der bliver mere og mere forældreopbakning (Der er en god tone), der er stor tilslutning når vi holder diverse arrangementer

·         Der er kommet flere medlemmer, og vi har for første gang i mange år, mange drenge imellem medlemmerne

·         Deltagelse ved skovens dag, det var sjovt selv om der ikke deltog så mange

·         Nyhedsbrev og facebook gruppe

·         Vi har forsøgt at gøre os mere synlige

 

Planer for 2012 kan nævnes:

·         Vi vil prøve at få gennemført ryttermærke 1, som er mere målrettet de nye rideskolelever. Lone som har undervist rytterne i ryttermærke 3 og 4, har foreslået at Katrine Fisker sammen med et par mere underviser i ryttermærket, og Katrine har sagt ja til at hun godt vil prøve.

·         Vi vil arbejde på at afholdt et Kalundborg mesterskab (Alle mod alle), Vi vil allerede nu gå i gang med at se hvilke muligheder der er, og håber på at vi kan få fat i nogle sponsorer der vil bakke op om vores mesterskab.

·         Vi vil gerne have færdig gjort den sidste del af rytterstuen, bla. Fordi vi får brug for mere plads da vi ønsker at lave mere undervisning, holde foredrag, kurser m.m.

 1. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  Regnskabet blev gennemgået, og godkendt. Vi har endelig fået overskud (før afskrivningerne), hvilket er første gang i mange år. Det er sidst år med afskrivninger
 2. Budget for kommende år
  Forslag til 2012 budgettet blev præsenteret, hvis det går som forventet, skulle vi også komme ud af 2012 med et plus
 3. Fastsættelse af kontingent
  Forslaget blev vedtaget.

  Kontingentet fra og med 1. januar 2013 vil se således ud

Medlemstype

Helårs

Aktiv rytter (alle)

325,00 kr.

Passiv

220,00 kr.


Familierabat – Hvis der er mere end 2 aktive medlemmer pr. husstand, ydes der 50% på efterfølgende medlemmer.

 1. Behandling af indkomne forslag
  Klubben havde ikke modtaget nogen forslag
 2. Valg af formand
  Der blev på generalforsamlingen vedtaget at den nye bestyrelse konstituerer sig selv. Der blev foreslået at vedtægterne bliver ændret, men det kan først gøres på næste generalforsamling i 2013
 3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  For første gang i mange år, har vi ikke haft problemer med at få nye medlemmer. Den nye bestyrelse kommer til at bestå af følgende personer. Når gruppen har konstituerede sig vil det fremgå af hjemmesiden
  • Pia Larsen
  • Karina Fisker
  • Birgit Andersen
  • Gert Østergaard
  • Elsa Magnusen – Nyt medlem
  • Lone Hansen – Nyt medlem                                      
 4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  • Karina Clausen
  • Marianne Berthing – Nyt medlem
 5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  • Preben Magnussen
  • Kamilla Larsen
  • Liselotte Zachariassen (suppleant)
 6. Eventuelt .
  • Info fra Dorte og Claus
   1. Vil genoptage rytterprofilerne. Alle der ønsker at få lavet rytterprofil, kan booke en tid hos Dorte og Mille. Målet med rytterprofilerne er at sikre at rytter/forældre/underviser er enige om hvilke retning rytteren skal.
   2. Der er kommet flere i stalden igen, det alle skal huske er at man ALTID skal huske at tage hensyn til både dyr og de andre ryttere.
    Man leger/støjer ikke i stalden eller i ridehallen, alt leg foregår langt væk fra dem der evt. rider.
    Man skal også huske at rydde op efter sig.
  • Uddeling af diverse vandrepokaler
   1. Rideskolemesterskab: Dressur – Venessa Ejlersen
   2. Rideskolemesterskab: Spring – Caroline Larsen
   3. Klubmesterskab: Dressur – Sille Lundquist
   4. Klubmesterskab: Spring – Frederik Larsen
   5. Årets talent: Dressur – Udskudt til 2013 hvor man kan tage udgangspunkt i rytterprofilerne.

 Dog ville Dorte gerne fremhæve Caroline Magnussen som den rytter hun havde lagt meget mærke til i 2011, da hun havde rykket sig meget i hendes ridning

   1. Årets talent: Spring – Udskudt til 2013 hvor man kan tage udgangspunkt i rytterprofilerne.

Dog ville Mille gerne fremhæve Caroline Larsen som den springrytter hun havde lagt mest mærke til, da hun er den yngste springrytter hun underviser, men samtidig MEGET modig.

   1. Klubbens bedste kammerat: Caroline Magnussen og Laura Holck havde fået lige mange stemmer. Derfor deler de pokalen Caroline starter med at have den frem til 1. juli 2012, hvorefter Laura overtager den
   2. Årets forældre: Valget faldt på Elsa Magnusen
  • Juniorudvalg.
   På generalforsamlingen blev der foreslået at der juniorudvalget skulle genopstå. Der var 4 friske ryttere der valgte sig. Juniorudvalget kom til at bestå af. Laura Holck, Frederik Larsen, Sara Berthing og Katrine Fisker.

 

Referat fra Generalforsamling tirsdag d. 7. marts 2011

Generalforsamling 2011

tirsdag d. 7. marts 2011 kl. 18.30

på Istebjerg Ridecenter.

 

 

1.   Valg af dirigent

·         Dorte Holck

2.   Bestyrelsen aflægger beretning

·         Et stille år, med kun 2 små stævner (fastelavnsstævne, og klubmesterskab), og et julearrangement.

·         Vi fik 4 nye klubmestre.

Sarah blev klubmester i dressur for pony
Katrine A blev klubmester i dressur på hest.
Cecilie blev klubmester i spring for pony
Emilie blev klubmester i spring for hest

·         Der ud over har klubbens medlemmer haft gode resultater rundt omkring, bla har Mille Holck været ude og springe distrikts stævne, og blev distriksmester.

·         Der har været stille i bestyrelsen

·         Fremad rettede planer er at ryttermærkerne startes op i løbet af foråret. Marianne har ikke haft overskud, men da hun ikke længere skal være en del af bestyrelsen håber hun på at få bedre tid. Marianne melder ud så snart hun har planlagt forløbet.

3.   Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

·         Regnskabet blev gennemgået, og blev godkendt.

·         Klubben kommer ud med underskud, men det skyldes gamle regninger der hørte til 2009, og samtidig blev vi opkrævet penge fra Kalundborg kommune på for meget modtaget medlems og leje tilskud hørende til 2008 og 2009.

4.   Budget for kommende år

·         Budgettet for 2011 blev præsenteret, og dette blev ligeledes godkendt.

·         For at få vendt underskud til overskud, skal klubben være bedre til at søge økonomiske tilskud.
Dorte tilbød at klubben kan være med til at holde ridelejr, og på den måde være med til at tjene lidt til kassen.

5.   Fastsættelse af kontingent

·         Der var enighed om at vi ikke skal ændre i kontingentet.

6.   Behandling af indkomne forslag

·         Der var ikke kommet nogen forslag inden mødet, men på mødet blev der foreslået at man melder sig ud af DRF (Dansk Rideforbund). Det blev hurtig vedtaget at vi ønsker at fortsætte med at være medlem af DRF, da vi både har ryttere der stiller op til stævner i andre klubber, vi ønsker at gennemføre Ryttermærkerne, og vi vil bruge DRF mere aktiv.

7.   Valg af formand

·         Marianne Berthing har ønsket at trække sig som formand – se i øvrigt punkt 8

8.   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

·         Karina Fisker fortsætter endnu en periode som sekretær

·         Det blev på generalforsamlingen vedtaget at den gamle bestyrelse og Gert Østergaard som blev valgt ind, selv deler posterne ud mellem sig. Når dette er sket vil det fremgå af hjemmesiden hvem der har fået hvilke opgaver.

9.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

·         Det blev vedtaget at vi kun valgte 1 suppleant og det blev Karina Clausen

10.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

·         Susanne Christensen Fortsætter som revisor endnu et år, og Preben Magnussen blev valgt som ny revisor

·         Revisorsuppleant blev Else Magnussen

11.  Eventuelt.

·         Der blev foreslået at vi i løbet af foråret/sommeren laver en workshop bestående af forældre, voksne ryttere, junior ryttere, bestyrelsen m.m. som skal komme med forslag til hvordan vi kan gøre KBS til en bedre klub.

·         Karin Weeke modtager fortsat post, det skyldes at den nye bestyrelse endnu ikke har fået rettet adresser alle steder. Karin Weeke blev opfordret til at sende posten videre til nogen fra den nye bestyrelse da det måske kan hjælpe os med at få rettet de sidste steder. Bestyrelsen var af den overbevisning at alle instanser havde fået besked om ny bestyrelse og dermed nye adresser.

·         Karina kontakter Junior bladet og får meldt adresse ændring hos dem.

·         Der kom forslag om der måske skulle laves mere reklame for rideskolen. Dorte meddelte at som det var lige nu, så var stort set alle ridehold fyldt op, og at der pt. Ikke er planer om at lave flere rideskole hold. Men at de skal vurdere hvad der skal ske nu hvor en masse private opstalder er flyttet. Pt.
Hvis der skal laves flere rideskole hold, betyder det også at der skal købes flere rideskole ponyer ind, da de ponyer Dorte/Claus ejer er gamle og ikke skal slides op. Desuden har de ikke så meget tid da Laura rider på eliteplan, og de bruger meget tid til dette. Hvilket ofte betyder at der skal sættes vikar på enkelte hold.

·         Fastelavnsstævne er pt. Ikke blevet til noget, men Anika og Dorte sætter sig sammen og planlægger et stævne for rideskoleeleverne.

·         Klubpokalerne er ”døde”. Den nye bestyrelse skal finde ud af hvordan vi skal få genoplivet klubpokalerne.

·         2010 havde vi underudvalg, men det fungerede ikke så godt, derfor stopper vi dem i 2011, dog med undtagelse af sponsor udvalget, som fortsætter med følgende medlemmer Anika, Gert og Karina, Sussi byder ind når hun har tid. Der er ønske om mere forældre opbakning, og der kom forslag om at ved stævner, skal alle forældre tilmelde sig til en eller anden opgave – Dette skal tydeligt fremgå af indbydelsen

12.  Nyt fra Dorte og Claus

·         De vil meget gerne have fjernet campingvognen

·         Dorte foreslog at der blev sat tørkloset op i det lille rum ved rytterstuen. Dorte tilbød at hun nok skal sørge for at tømme den med jævne mellemrum

 

Referat fra ekstra ordinær generalforsamling d. 9. marts 2010

Generalforsamling 2010

tirsdag d.9. marts 2010 kl. 19.00

på Istebjerg Ridecenter.

 

 

1. Valg af dirigent

 

 • Karin Weeke

2. Valg af referent

 

 • Susanne Ring

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Karin Weeke fremlagde regnskabet for 2009. Udviklingen i rideklubbens økonomiske forhold er en smule forringede ved årets udgang, hvilket overvejende skyldes en nedgang i sponsorindtægter. Udgifterne på trailervedligeholdelse og i standsætning af den nye rytterstue har desuden været lidt højere end budgetteret.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Fortsætter uændret

5. Behandling af indkomne forslag 

Midlertidig udmeldelse af DRF


Dorte havde ved generalforsamling d. 9. februar foreslået at klubben midlertidigt melder sig ud af Dansk Rideforbund for derved at spare penge. Forslaget blev ikke vedtaget.

6. Nedsættelse af underudvalg

Følgende udvalg blev nedsat:

 

Stævnecafé:            Mette Toft, Stine, Susanne Christensen, Helle Andresen, Varnie Fisker

Vedligehold:            Flemming Christensen, Peter Andresen

Stævneudvalg:          Dorte Holck, Karin Rasmussen, Karin Weeke, Annika, Trine

Sociale arrangementer: Helle Andresen, Stine

Juniorudvalg:           Mille Holck, Nanna Toft, Katrine A., Emilie Christensen,
Katja Weeke, Julia Levy, Cecilie Rasmussen, Katrine C., Katrine F.

Pressekontakt:         Susanne Ring

 

7. Eventuelt.

Gravering af årspokaler i spring og dressur mangler stadig. De uddeles derfor på et senere tidspunkt.

Internetaftalen med TDC opsiges snarest muligt, da aftalen er for dyr i forhold til fordelen ved at have internetforbindelse fra rytterstuen.

Klubben har fået ny og mere tidssvarende hjemmeside, som har samme adresse som den gamle.

Der opsættes snarest postkasser til pointindberetninger mm.

Dorte har fået en invitation om deltagelse ved et  far's dag arrangement på Birkendegård. og opfordre juniorudvalget til at lave ponyridning mm den dag så de kan tjene lidt penge.

 

Referat fra generalforsamling d. 9. februar 2010

Generalforsamling 2010

tirsdag d.9.februar 2010 kl. 19.00

på Istebjerg Ridecenter.

 

 

1. Valg af dirigent

 

 • Dorte Holck

2. Bestyrelsen aflægger beretning

Det har været et år med store udfordringer. Det var meningen at vi skulle have holdt flere stævner, hvilket ikke blev til så meget. Men erfaringen viser at det er ved stævner vi kan tjene de gode penge til klubben.

Der er arbejdet på den nye rytterstue, men denne er endnu ikke helt færdig, der har ikke været den store opbakning fra forældrene, derfor går det lidt langsomt med at få færdiggjort den nye rytterstue.
Så snart rytterstuen er klar skal den ”gamle” rytterstue lukkes.

Der har været snak om at der skulle laves nogle sociale arrangementer for både forældre og rideskoleelever, men dette udestår.

Karina Weeke vælger at stoppe i bestyrelsen. Har været med i mange år efterhånden, og mener at det er tid til at stoppe, så håber at der er nye forældre klar til at tage over.
Bestyrelsen kan kun blive bedre.

Hvis klubben skal fortsætte kræver det meget mere forældreopbakning.


3. Info fra Dorte omkring rideskoleeleverne

Der er startet mange nye rideskoleelever

Rideklubben er blåstemplet i distriktet, både fordi der er nogle dygtige ryttere, men også pga. dygtig og gode udlærte undervisere. Det er et sikkert sted at gå til ridning

Ponystaldene er godkendt frem til 2020

Der arbejdes på at der igen i 2010 skal afholdes ridelejr, hvor de store ridepiger skal være hjælpere. De ”små”/nye ryttere ser meget op til de store og mere erfarne ryttere.

Dorte ønskede at belønne et par af pigerne:

Sara:
Har deltaget til springstævner med 2 gode pony’ere og har fået gode resultater

Katrine K:
Hun passer sin hest RIGTIG godt – MEGET stor ros for det. Hun får meget undervisning hvorved hun dygtiggøre sig.

Julia:
Har startet store stævner. 2009 var sidste år som ponyrytter.

Dorte ønskede ligeledes at udnævne årets forældre
Tove: Er altid flink til at hjælpe4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Da regnskabet ikke var færdigbehandlet blev dato for ekstra ordinær generalforsamling sat til d. 9. marts.

Hvilket betyder at punkt 4-5-6-7 først behandles på mødet d. 9. marts.


5. Budget for kommende år

6. Fastsættelse af kontingent

7.
Behandling af indkomne forslag

 

 • Midlertidig udmeldelse af DRF


8. Valg af formand

Marianne Berthing blev valgt som ny formand


9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Pia Larsen blev valgt som næstformand

Birgit Andersen blev valgt som kasser

Karina Fisker fortsætter endnu et år som sekretær

Tove Christensen blev valgt som bestyrelsesmedlem


10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Mette Toft-Pedersen fortsætter endnu et år.


11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Susanne Christensen Fortsætter som revisor endnu et år, og Lion Levy blev valgt som revisor.

Revisorsuppleant blev Trine


12. Eventuelt.

Husk at melde point ind til vandrepokalerne

Der kom forslag om at opstarte underudvalg, så bestyrelsen får ro til at komme på ret køl igen.